www.bkk-accounting.com

บริษัท กรุงเทพการบัญชี
(1975) จำกัด

เป็นที่ปรึกษาในด้านการบัญชี ภาษี การวางระบบบัญชีในองค์กร และมีบริการทำบัญชี ภาษี ตรวจสอบบัญชี ครบวงจร มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 40 ปี มีผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี ภาษี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีการอบรมหลักสูตรทางด้านบัญชี และภาษี อย่างต่อเนื่อง

ทำไมต้องจ้างกรุงเทพการบัญชี?
เราไม่ใช่แค่ผู้รับทำบัญชี
เราเป็นที่ปรึกษา และคู่หูทางธุรกิจของท่าน การให้บริการของเรา นอกเหนือจากการทำบัญชี ให้คำปรึกษาแล้ว เรายังให้ความรู้และคอยอัพเดทข่าวสารให้แก่ท่าน อีกทั้งตอบข้อสงสัยต่างๆ และช่วยท่านในการวางแผนภาษี และวางแผนรูปแบบงบประมาณในงบการเงินให้ท่านอีกด้วย
เรามีประสบการณ์ในด้านการบัญชี
และ ภาษีหลายประเภทธุรกิจ ทั้ง ธุรกิจออนไลน์ ธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจผลิต ฯลฯ ทำให้เราเข้าใจในธุรกิจ และสามารถให้ข้อมูลแก่ลูกค้าได้รวดเร็ว และถูกต้อง
บริการของเราครบวงจรทุกด้าน
ตั้งแต่ รับทำบัญชี วางแผนภาษี ตรวจสอบบัญชี รวมไปถึงจดทะเบียน หรือแก้ไขข้อมูลบริษัทที่ต้องติดต่อกับหน่วยงานราชการ
เรามีประสบการณ์กับธุรกิจที่อยู่นอกระบบ
แล้วต้องการอยากจะเข้าระบบ เราสามารถช่วยให้ธุรกิจของท่าน ทำอย่างถูกต้องโดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้
จ้างเราย่อมเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการจ้างพนักงานประจำ
เพราะการปิดบัญชีต้องใช้ผู้ที่ต้องมีความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านบัญชี และภาษี (นักศึกษาจบใหม่ อาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีสำหรับท่าน)