รับวางระบบบัญชี

 

เพราะการวางระบบ คือรากฐานสำคัญของการเริ่มต้นที่ดีในการดำเนินธุรกิจ ถ้ารากฐานดีแล้ว จะได้แนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และครบถ้วน เพื่อใช้ในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

บริการของเรารับวางระบบบัญชีให้ โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชี เพื่อเป็นรากฐานที่ดีในการแสดงข้อมูลตัวเลขผลประกอบการของธุรกิจของท่านได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ขั้นตอนการทำงานมีดังนี้

  • ทำความเข้าใจในธุรกิจของท่าน ก่อนที่จะวางระบบ เราต้องเข้าใจการทำงาน และรูปแบบธุรกิจเดิมของท่านเสียก่อน เพื่อที่จะวิเคราะห์ และหาขั้นตอนการทำงานที่เหมาะสมแก่กิจการของท่าน
  • วิเคราะห์ ออกแบบระบบควบคุมภายใน หลังจากที่เข้าใจในกิจการของท่านแล้ว ทางเราจะคิดวิธีในการทำให้ขั้นตอนการทำงานของท่าน สะดุดให้น้อยที่สุด ถูกต้อง และลดโอกาสในการทุจริต
  • อบรมพนักงาน ทดลองปฏิบัติ ทางเราจะอบรมพนักงานของท่าน เพื่อให้ดำเนินงานตามที่เราวางระบบเอาไว้ และอาจจะมีการปรับแผนกันหน้างาน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นไปตามจุดประสงค์ของการวางระบบ
  • ติดตามผล และปรับปรุงระบบการทำงาน หลังจากที่ได้เริ่มปฏิบัติงานจริงแล้วสักระยะหนึ่ง ทางเราจะติดตามผลการดำเนินงานอีกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนที่วางไว้

เพิ่มเพื่อน