บริการรับจดทะเบียน

 

เราต่างจากผู้รับจดทะเบียนเจ้าอื่นอย่างไร?

การที่จะจดบริษัท ผู้ประกอบการจะต้องมีความรู้และความเข้าใจในการดำเนินงาน ทั้งความรู้ทางด้านการเงิน และเอกสาร ดังนั้นก่อนที่ท่านจะตัดสินใจจดทะเบียนบริษัท ทางเราจะจัดอบรมให้ท่านก่อน เรื่อง “สิ่งที่เจ้าของกิจการรายใหม่ต้องรู้ก่อนเปิดบริษัท” มูลค่า 5,000 บาท ฟรี!! โดยไม่มีข้อผูกมัด

 

จดทะเบียนต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ถือหุ้น (ไม่น้อยกว่า 3 คน)
 • สำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรกที่ใช้เป็นที่ตั้งบริษัท (ที่มีเลขที่ประจำบ้าน)
 • แผนที่ตั้งบริษัท

 

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

 • หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ พร้อมทั้งเอกสารแสดงกรรมสิทธิของผู้ยินยอมให้ใช้สถานที่
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน
 • สำเนาโฉนดที่ดินของที่ตั้งสถานประกอบการ

 

งานจดทะเบียนอื่น

 • จดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนฯ
 • จดเปลี่ยนแปลงกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนร้านค้า
 • ขึ้นทะเบียนประกันสังคม
 • จดเปลี่ยนแปลงกับกรมสรรพากร
 • จดทะเบียนยกเลิกกิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร

เพิ่มเพื่อน